menu
Beta Motor
Fabian

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH

V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ); (dále jen „nařízení“)

 

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

- David Fabián – Beta Fabián, IČ: 47059991, se sídlem Rybníky 100, PSČ: 26301, Dobříš, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským úřadem Dobříš č.j. 1394/03/L evidenční číslo 321104-5831, kontaktní údaje: www. betafabian.cz   e-mail: info@ betafabian.cz (dále jen též „obchodník“); zástupcem správce osobních údajů je David Fabián, telefonní spojení: 603584917.

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

- identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu) a o odebraném zboží či využitých službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem (obchodním) zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

- a) pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží)

- b) pro plnění povinností obchodníka podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů

- c) pro výkon práv a oprávněných zájmů obchodníka , mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám

- d) pro zasílání newsletterů, obchodních sdělení, pozvánek na akce a dále pak k nabízení produktů a služeb poskytovaných společností. Dále je účelem zpracování osobních údajů provádění marketingové analýzy za účelem přizpůsobení konkrétní nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb.

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

- právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

- Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení)

 

- po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

- orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní řízení; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, bude-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů)

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

- osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich (obchodních) zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi

- aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich (obchodních) zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?

- máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup

- máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

- máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

- máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou obchodníkem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li obchodník údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování

- máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7 (www.uoou.cz)

 

- máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a obchodníkem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době obchodníkem zpracovávány)

- svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@betafabian.cz , přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dle čl. 21 nařízení máte PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů obchodníka a pro účely tzv. přímého marketingu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 PROHLÁ Š EN Í O OCHRAN Ě ÚDAJ Ů OBCHODNÍCH PARTNER Ů

 

¨1. ÚVOD

Toto Prohlášení o ochran ě údajů se vztahuje na zpracov ání veškerý ch osobn ích údajů spotřebitelů, zákazníků , dodavatel ů

a obchodních partnerů (obchodní partne ři“) společ nosti David Fabián – Beta Fabián se s í dlem na adrese Rybníky 100,

PSČ 26301 Dobříš, IČ : 47059991 (d ále označová na jako Naše společnost“ nebo my). Toto Prohlášení o ochran ě údajů se

nevztahuje na ú daje souvisej ící s obchodní činností , ani na údaje o společnostech.

 

Naše společnost je sprá vcem osobn ích údajů obchodní ho partnera. V tomto prohl ášení je uvedeno, kdo jsme a pro jak é

účely zpracovává me Va še osobní ú daje a jin é informace o Vás. V případě, ž e budete m ít dotazy, můžete využí t kontakt ů na

konci tohoto prohlášení.

 

Toto prohlášení o ochran ě údajů je účinné od 25. 5. 2018. Toto prohl ášení se může průběžně mě nit v čase a jeho aktuální verze je v ždy zveřejně na na na ší webové strá nce. Budou-li provedeny v ýznamné změ ny, budeme V ás o tom aktivně informovat.

 

2. PRO JAKÉ ÚČ ELY ZPRACOVÁVÁME VA ŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost bude zpracová vat Va še osobní ú daje p ři provádění obchodn ích transakcí mezi Vá mi a Na ší společností,

navštívíte-li naše webové str ánky nebo aplikace nebo v rámci jiné ho kontaktu s n ámi.

 

A. Odpovědi na Vaše dotazy

Budete-li ná s kontaktovat, budeme Va še osobní ú daje pou žívat za účelem reakce a odpově di na Va še dotazy.

 

Za tímto účelem

- zpracovává me Va še osobní ú daje na z ákladě Vaš eho souhlasu, pokud n ám Vaše osobní ú daje poskytnete,

- zpracovává me Va še jméno, kontaktní ú daje, Va ši korespondenci s námi, Vaš e dotazy, a ve škeré ostatní osobní údaje,

  které jsou nezbytné pro zodpov ězení Vaš ich dotaz ů.

 

B. Rozvoj a zlepšování produkt ů anebo služeb

Vaše osobní ú daje zpracov áváme za účelem vyhodnocení , anal ýzy a zlepšování naš ich produkt ů a (zákaznický ch) slu žeb.

Používáme Vaše osobní ú daje pro anal ýzu chování zákazníků a prov ádění odpovídajících ú prav na šich produktů a služeb.

Když používáte naši webovou strá nku nebo aplikaci či zadává te nebo hled áte údaje prostřednictvím té to webov é stránky

nebo aplikace, zpracovává me Va še osobní ú daje tak é za účelem sestavování analytick ých zpráv. Vaš e osobn í údaje

používáme pro analýzu chování zákazníků , prov ádění odpovídajících ú prav na šich produktů a služ eb za účelem jejich

zlepšování,. To znamená, ž e analyzujeme, jak často čtete naš e newslettery, jak často navště vujete na ši webovou stránku a

aplikace, na které strá nky klik áte a jaké produkty a služ by nakupujete prost řednictvím naší webov é stránky a aplikace. Za

účelem doplnění naší datab áze užívané pro výše uvedené úč ely m ůžeme obstará vat dopl ňující ú daje z ve řejných zdrojů.

 

Za tímto účelem

- zpracovává me Va še údaje na základě naš eho legitimn ího zájmu, abychom mohli zlepšovat naš e produkty a slu žby,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako Vaše jmé no a datum

  narození, informace o platbá ch a kredibilit ě a korespondence s Naší spole čností. Naví c zpracov áváme osobní údaje,

  které jste zadali př es na ši webovou strá nku nebo kter é byly generovány př i pou žití naší webové strá nky, a technick é

  údaje z Vašeho pří stroje, jako je jeho IP adresa, str ánky, které jste nav štívili na našem webu, informace o tom, na

  které strá nky klik áte a které prochází te, a d élku Vaší návště vy na šich webových stránek.

 

- Pokud se rozhodnete zúčastnit naš ich pr ůzkumů, můž eme V ás požádat, abyste ná m poskytli Va še osobní ú daje, jako je

  Vaše adresa, e-mailová adresa, Vaš e jm éno a datum narození. Pro tyto úč ely m ůžeme také použí t osobn í údaje, které

  jste nám poskytli v rá mci n ěkterého průzkumu.

 

C. Vyhodnocení a přijetí zákazní ka, dodavatele nebo obchodn ího partnera

Budete-li ná s kontaktovat, budeme zpracov ávat Vaš e osobn í údaje pro účely potvrzení a ov ěření Vaší identity a d ále pro

účely vyhodnocení a ov ěření mož nosti dal ší spolupráce. Naš e spole čnost bude dá le zpracov ávat Vaše osobní ú daje pro

administrativní úč ely, jako je kontrola a porovn ání se z áznamy dostupnými ve veřejný ch registrech st átních a dozorových

orgánů.

 

Za tímto účelem

- zpracovává me osobn í údaje, protož e je to nezbytn é pro uzavření smlouvy mezi V ámi a Naší společností . Na še

  společnost nemůž e uzav írat smlouvy, aniž by zí skala po žadované informace,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jmé no a datum

 narození, informace o platbá ch a kredibilit ě a podrobnosti o Vaší korespondenci s Na ší společností.

 D. Uzavření a pln ění smlouvy

 Jestliže jste si od ná s koupili produkt nebo slu žbu jako zákazní ci nebo spolupracujete-li s n á mi jako dodavatel é nebo

 obchodní partneř i, zpracov áváme Vaše osobní ú daje pro administrativn í úč ely, jako je odes ílání faktur a provádění plateb.

 Vaše osobní ú daje pou žíváme také za úč elem dod ávání, přijímání a spr ávy našich nebo Vaš ich produkt ů a služeb. Naše

 společnost bude zpracová vat Va še osobní ú daje za účelem další ho pln ění naší smlouvy, v četně dodá vky z ákaznických

 služeb. Požadujete-li pří stup do prostor Na ší společnosti, zpracovává me Va še osobní ú daje pro účely kontroly.

 

Za tímto účelem

- zpracovává me osobn í údaje, protož e je to nezbytn é pro uzavření smlouvy mezi V ámi a Naší společností . Na še

  společnost nemůž e uzav írat smlouvy, aniž by zí skala po žadované informace,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jmé no a datum

narození, platební informace a podrobnosti o Va ší korespondenci s Na ší společností.

 

E. Řízení vztah ů a marketing

Používáme informace uložené v datab ázi našich zákazníků , abychom V ám mohli odesílat vhodné nab ídky a newslettery,

jakož i za účelem poskytování zákaznický ch slu žeb, provádění spr ávy účtů a zasílání aktualit. Va še osobní ú daje tak é

používáme za účelem vý voje, prov ádění a analý zy marketingov ých průzkumů a marketingov ých strategií.

 

Za tímto účelem

- při zasílání newsletter ů a/nebo marketingové a jin é vzájemné komunikaci zpracovává me Va še osobní ú daje na z ákladě

  Vašeho souhlasu. Navíc zpracovává me osobn í údaje na základě naš eho legitimn ího zájmu za účelem zlepšení naší

  marketingové strategie,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jméno,

  kontaktní preference, platební informace, historie objedn á vek a korespondence s Na ší společností.

 

F. Obchodní aktivity a interní řízení

Vaše osobní ú daje zpracov áváme při provádění a organizaci na ší podnikatelské č innosti. To zahrnuje obecn é řízení, správu

objednávek a sprá vu na šeho majetku. Naše společ nost tak é zpracovává Vaš e osobn í údaje za účelem interního řízení.

Využíváme zařízení pro centr ální zpracování , aby byla na še práce efektivnější . Prov ádíme audity, šetření , obchodn í

kontroly a spravujeme a používá me adres áře zákazníků , dodavatel ů a obchodní ch partner ů. Dále Vaš e osobn í údaje

zpracovává me pro účely finanční spr ávy a účetnictví , archivace a poji štění, právní a obchodn í konzultace a pro řešení

sporů.

Za tímto účelem

 

- zpracovává me osobn í údaje na základě naš eho legitimn ího zájmu, abychom mohli zachovávat a rozví jet obchodn í

  aktivity,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jmé no, platebn í

  a úvěrové informace, historie objedn ávek a plateb, korespondence s Naší spole čností a ú daje generovan é v průběhu

  plnění smlouvy uzav řené mezi Vá mi a Na ší společností.

 

G. Organizační anal ýzy a rozvoj, vý kazy pro veden í, akvizice a prodej

V naší společnosti zpracovává me Va še osobní ú daje, abychom byli schopni p řipravovat a předklá dat zpr ávy a analýzy.

Používáme agregované/anonymizované osobn í údaje pro vypracování zpr áv pro vedení Naší spole čnosti a pro analý zu na ší

obchodní č innosti. Prov ádíme průzkumy mezi zákazní ky, dodavateli a obchodn ími partnery, abychom se dozvědě li v íce

informací o Vaš ich n ázorech v rámci pří pravy na šich zpráv pro vedení Naší spole čnosti. Vaše osobní ú daje zpracov áváme

také pro účely podávání zpr áv našemu vedení v souvislosti s fú zemi, akvizicemi a prodejem, a to za úč elem realizace

těchto transakcí.

 

Za tímto účelem

- zpracovává me osobn í údaje na základě naš eho legitimn ího zájmu, abychom mohli zachovávat a rozví jet obchodn í

  aktivity,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je adresa a e-mailov á adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jmé no a datum

  narození, historie objedná vek a plateb, korespondence s Na ší spole čností a informace, kter é jste nám poskytli v rámci

  našich průzkumů.

 

H. Používání naš ich webov ých stránek nebo aplikací

Používáte-li naše webové str ánky, zpracovává me technick é údaje, abyste mohli využí vat funkce na šich webových stránek

a abychom umožnili naš im spr ávcům webové strá nky řídit a zlepš ovat jejich fungov ání. Zadáte-li na naše webové str ánky

údaje, jako jsou napří klad produktov é preference nebo Vaše umístění pro p řijímání informac í nebo funkcí, Naše

společnost tyto ú daje bude zpracov ávat za účelem poskytování požadovaný ch informac í nebo funkcí. Dá le Va še osobní

údaje zpracovává me, abychom V ám umožnili uklá dat Va še údaje (jako jsou preference a produkty) do Vaš ich ulo žených

položek a umožnili Vá m sd ílet je s ostatní mi v rozsahu mo žností sdílení, jež jste si nastavili na Vašem přístroji.

 

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní ú daje na z ákladě naš eho legitimn ího zájmu vytvořit a zpří stupnit technicky vhodn ě fungující

  webové strá nky, a zlep šování funkce našich webový ch str ánek,

 

- zpracovává me osobn í údaje, které jste zadali př es webovou str ánku nebo které byly generov ány při použití webov é

  stránky Naší spole čnosti, a technické ú daje z Va šeho pří stroje, jako je jeho IP adresa, internetov ý vyhledávač , kter ý

  používá te, str ánky, které jste navští vili na na šem webu, informace o tom, na které str ánky klikáte a které proch ázíte,

  a délku Vaší návště vy na šich webových stránek.

 

I. Umožnění Vaš eho kontaktu s n ámi

Naše společnost je aktivní na platform ách sociální ch m édií, jako jsou Facebook a YouTube.

Kontaktujete-li Naši společ nost prost řednictvím sociálních médií , zpracov áváme Vaše osobní ú daje za účelem odpovědí na

Vaše dotazy a reakcí na Vaš e vzkazy.

Za tímto účelem

- zpracovává me osobn í údaje na základě naš eho legitimn ího zájmu, abychom odpovídající m zp ůsobem reagovali na Vaše

dotazy a správně Vá s odk ázali na stránky naš ich soci álních médií,

- zpracovává me komunika ční kaná ly, kter é jste si vybrali k používání př i komunikaci s n ámi, a osobní ú daje, je ž jste

poskytli Naší spole čnosti. To zahrnuje Vaš e (u živatelské) jmé no, adresu, e-mailovou adresu a osobn í ú daje, kter é jste

uvedli ve své zprávě . Nav íc, když využ ijete odkazy na webov é stránky nebo aplikace třetí ch stran, m ůže do Vašeho

zařízení ulo žit soubory cookie i příslušná třetí strana.

 

J. Monitorování a kontrola

Monitorujeme naš e procesy, abychom ov ěřovali dodržování naš ich sm ěrnic a předpisů . V pr ůbě hu monitorovac í činnosti

můžeme získat pří stup k Va šim osobním údajů m a seznamovat se s nimi.

 

Za tímto účelem

 

- můžeme Vaše osobní informace zpracov ávat na základě naš eho legitimn ího zájmu na monitorování naš ich intern ích

  procesů a dodržování zákonů,

 

- můžeme získat pří stup k osobn ím údajům, které jsou ulož eny v na šich systémech a mohou být přezkoumá ny z d ůvodu

  kontroly dodržování předpisů . Osobn í údaje, k nimž budeme mít pří stup a kter é budou kontrolová ny, nebudou z

  důvodu kontroly dodržování předpisů uchov ávány, s výjimkou případů , kdy je budeme pot řebovat pro další šetření

  možného nedodržení předpisů,

 

- Vaše osobní ú daje pro tento účel neuchovává me, nesouvis í-li s možný m poru šením. V takovém případě Vaše příslušné

  osobní ú daje budeme uchov ávat, dokud nebude dokončeno příslušné šetření nebo řízení

 

K. Ochrana zdraví, bezpeč nost a zaji štění integrity

V Naší společnosti si vysoce cení me Va šeho zdraví, ochrany, bezpeč nosti a integrity. Va še osobní ú daje zpracov áváme za

účelem zabezpečení ochrany na šich zaměstnanců, zákazníků , dodavatel ů a obchodní ch partner ů. Z toho dů vodu ov ěřujeme

Vaše oprávnění k p řístupu do naš ich prostor a m ůžeme provádět ověření Vaš ich osobn ích údajů, se zá znamy dostupn ými

ve veřejný ch registrech st átních a dozorových orgánů . Va še osobní ú daje zpracov áváme také pro zajištění ochrany

majetku Naší společ nosti a na šich zaměstnanců a z ákazníků.

 

Za tímto účelem

 

- můžeme Vaše osobní informace zpracov ávat na základě naš eho legitimn ího zájmu na monitorování naš ich intern ích

  procesů a dodržování zákonů,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jmé no a datum

  narození, historie objedná vek a plateb a historie Va šich návště v na šich prostor.

 

L. Dodržování předpisů

V některých pří padech zpracov áváme Vaše osobní ú daje za účelem dodržování zákonů a dal ších právní ch p ředpisů, např.

za účelem plnění daňových povinností a z ákonných povinností související ch s obchodn í činností. V pří padech stanoven ých

platnými zá kony a jin ými předpisy můžeme bý t povinni zp řístupnit Vaš e osobn í údaje správní m nebo dozorov ým

orgánům.

 

Za tímto účelem

 

- zpracovává me Va še osobní ú daje k zaji štění dodržování platn ých právní ch p ředpisů,

 

- zpracovává me Va še kontaktní ú daje, jako je Va še adresa a e-mailová adresa, osobn í údaje, jako je Vaše jmé no a datum

  narození, historie objedná vek a plateb, podrobnosti o DPH a jin ých daních.

 

M. Účast na propagační ch a jin ých akcích

Posíláme Vám informace o propagační ch akc ích a pozvánky k úč asti na r ůzných aktivitá ch. Jestli že se rozhodnete pro

účast na některé z t ěchto aktivit, potř ebujeme Va še osobní ú daje, abychom byli schopni tyto aktivity organizovat. Nav íc,

pokud se některé z t ěchto aktivit zúčastní te, pot řebujeme Vaš e osobn í údaje pro vyhodnocení předmětné propaga ční nebo

jiné akce.

 

Za tímto účelem

 

- Vaše osobní ú daje zpracov áváme na základě Vaš eho souhlasu. Sv ůj souhlas můž ete kdykoliv odvolat, ani ž by to mělo

  vliv na zá konnost zpracov ání na základě Vaš eho souhlasu p řed jeho odvoláním,

 

- zpracovává me Va še jméno, adresu, e-mailovou adresu a zá znamy o p říslušné akci.

 

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost bude obecně uchov ávat údaje obchodní ho partnera pouze po dobu po žadovanou pro příslušný obchodn í

účel, v rozsahu přiměřeně nezbytn ém pro splnění požadavků platn ých právní ch p ředpisů.

Neprodleně po uplynutí příslušné lhů ty pro uchov ávání údajů, budou údaje:

(i) bezpečně vymaz ány nebo zničeny,

(ii) anonymizovány,

(iii) předá ny do archivu (nebude-li to zakazovat z á kon nebo platn ý plán skartace).

 

4. KDO MÁ PŘÍ STUP K VA ŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přístup k Vaš im osobn ím údajům v rámci Naší spole čnosti

- orgány veř ejné moci, da ňoví poradci, úč etní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní řízení, s Vaším souhlasem pak i jiné osoby, Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, bude-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

 

Zaměstnanci Naší spole čnosti jsou oprávně ni p řistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytn ém pro

stanovené úč ely a pro pln ění jejich pracovn ích povinností.

 

Přístup třetí ch stran k Va šim osobním údajům

Pokud je to potřebné pro poskytov ání produktů a služ eb Na ší společnosti, mohou mí t k Va šim osobním údajům přístup

také následující třetí strany: banky, poji šťovny, IT dodavatelé, účetní , konzultanti a dal ší subjekty, které mohou

zpracovávat Vaše ú daje v nezbytn ém rozsahu pro potřeby zajištění č innosti Na ší společnosti.

 

Získá-li třetí strana p řístup k Vaš im osobn ím údajům, Naše společ nost p řijme smluvní , technick á a organizační opat ření,

aby zajistila, že Vaš e osobn í údaje budou zpracovává ny pouze v rozsahu, v n ěmž bude toto zpracov ání nezbytné. Třetí

strany budou Vaše osobní ú daje zpracov ávat výhradně v souladu s platnou pr ávní úpravou.

 

V jiných pří padech budou Va še osobní ú daje p ředává ny t řetím straná m, pouze pokud to bude vy žadovat platný právní

předpis.

 

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ Ú DAJE ZABEZPE ČENY

Zavedli jsme odpovídající bezpe čnostní opatření k zaji štění zachování důvě rnosti a bezpe čnosti Vašich osobních údajů.

Zavedli jsme odpovídající technick á, fyzická a organizační opat ření na ochranu osobn ích údajů před náhodným a

protiprávní m zni čením nebo ná hodnou ztr átou, škodou, ú pravou, neopr ávněným zveřejnění m nebo p řístupem, jakož

i před všemi ostatní mi formami protipr ávního zpracování (včetně nadbyte čného shromažďování).

 

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVOJE PRÁ VA NA OCHRANU SOUKROM Í?

Máte právo pož adovat p řístup k Vaš im osobn ím údajům nebo př ehled o nich a za ur čitých podmí nek tak é právo na

opravu anebo vymazání osobn ích údajů. Navíc má te pr ávo požadovat omezení zpracov ání týkající se Vašich osobních

údajů, právo vzné st n ámitku proti zpracování , jako ž i právo k př enositelnosti údajů.

Pro uplatnění svý ch pr áv na ochranu soukromí ná s pros ím kontaktujte s použití m kontaktn ích údajů uvedených v

závěrečné čá sti tohoto ozn ámení o ochraně údajů . Pros ím vezměte na vědomí, ž e pro účely další komunikace V ás

můžeme požá dat o dopl ňující informace za účelem ověření Vaší identity.

 

7. MŮŽETE ODVOLAT SVŮ J SOUHLAS?

Udělený souhlas můž ete v ždy odvolat. Vezměte prosí m na v ědomí, ž e toto odvol ání nebude mít retrospektivní dopad. Pro

odvolání Vaš eho souhlasu n ás prosím kontaktujte s použití m kontaktn ích údajů uvedených v závěrečné čá sti tohoto

prohlášení o ochran ě údajů.

 

8. JAK VZNÉST STÍŽNOST?

Máte-li stížnost ohledně pou žívání Vašich osobních údajů Naší spole čností, můž ete tuto st ížnost vznést prostřednictvím

kontaktní osoby, jejíž ú daje jsou uvedeny v z ávěrečné čá sti tohoto prohl ášení. Vedle uplatnění stíž nosti u Na ší

společnosti se můž ete se svoj í stížností obrátit také na dozorový org án - Úřad pro ochranu osobních údajů , Pplk. Sochora

727/27, 170 00, Praha 7, Holeš ovice, https://www.uoou.cz/ .

 

9. JAK NÁS MŮŽ ETE KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy ohledně způ sobu, jak zpracov áváme osobní ú daje, p řečtě te si pros ím nejdří ve toto prohl ášení. V případě

doplňující ch dotaz ů nás prosí m kontaktujte info@betafabian.cz

Potvrzuji, ž e jsem se sezn ámil/a s obsahem tohoto prohlášení a souhlas ím se zpracování m sv ých osobních údajů pro účely,

v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto prohlášen í. 

arrow_upward